Skip to Content
פסח סייל - 30% הנחה על כל האתר (לא כולל קולקציה חדשה)
משלוח חינם מעל 400

7.1.  משתמש שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמא-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) אשר עיקריהן יובאו להלן.

7.2.  משתמש שביצע עסקה לרכישת מוצרים באתר, יהא רשאי לבטל את רכישת המוצרים, מיום עשיית העסקה ועד 48 שעות בלבד מיום קבלת המוצרים או להחליפם עד 14 יום מיום קבלת המוצרים כמפורט להלן. האמור לא חל ביחס למוצרים שנרכשו על ידי המשתמש בסטודיו.

7.3.  ביטול עסקה יתבצע באמצעות הודעת ביטול שתימסר לעסק או בקשה להחלפת המוצרים (ביחד להלן: “ההודעה“) באחת מהדרכים הבאות:

7.3.1.  בסטודיו;

7.3.2.  צט בוואטסאפ בטלפון: 054-5599446 בימים אה בין השעות 19:00 – 10:00;

7.3.3.  בדואל: [email protected];

7.4.  בהודעה ימסור המשתמש את שמו, מספר תעודת זהות ומספר ההזמנה שהוא מעוניין לבטל או להחליף, מספר טלפון או כתובת דואל באמצעותם ניתן ליצור עימו קשר וככל שהביטול מתבצע בטלפון גם ארבע ספרות אחרונות/מידע בדבר אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה.

7.5.  ככל שהמשתמש מבקש לבטל את העסקה לאחר שקיבל את המוצרים לידיו, המשתמש ישיב, על חשבונו, את המוצרים לידי העסק בסטודיו, או באמצעות שליח מטעם העסק ע״ס 50₪. בחר המשתמש להחזיר את המוצרים באמצעות שליח מטעם העסק, המשתמש יתאם את מועד הגעת השליח עם העסק, בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של העסק. תעריף החזרת המוצרים באמצעות שליח יפורסם באתר העסק. העסק רשאי לעדכן את תעריפי ההחזרות של המוצרים באמצעות שליח מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

7.6.  על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות החוק, העסק תאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו המוצרים למשתמש, וזאת ללא עלות מצידו של המשתמש. המשתמש יתאם מועד איסוף המוצרים עם העסק באמצעות יצירת קשר עם העסק כמפורט בסעיף 7.3 לתנאי השימוש לעיל.

7.7.  למען הסר ספק, זכות הביטול לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות ו/או מכוח כל הוראה אחרת הקבועה בחוק הגנת הצרכן ו/או דין אחר, ואשר מגבילה את זכות הביטול כאמור. כמו כן, לא ינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, לרבות תווי קניה.

7.8.  בכפוף לקבלת אישור העסק ולקבלת המוצרים אצל העסק כמפורט בסעיף 7.7 לעיל, החברה תחזיר למשתמש, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם המשתמש בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם. המשתמש ישמור את החשבונית עד לקבלת אישור שההחזר הכספי בוצע.

7.9.  במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל שעומדת למשתמש הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה). מוצרים שנרכשו בתנאימכירה מיוחדת” (למשל 1+1, 3 ב-100 ) ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים). ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר הכספי ו/או שובר זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.

7.10.  העסק יהיה רשאי לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 , לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שהביטול לא נבע מפגם, קלקול במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך פרטי העסקה, והכל בהתאם להוראות החוק.

7.11.  למען הסר ספק, בעסקה אשר בוטלה באופן חלקי, כך שלא כל הפריטים שהוזמנו באותה הזמנה הוחזרו לחברה, לא יוחזרו דמי משלוח.

7.12.  ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשרו רק בכרטיס האשראי או יישום התשלומים באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

7.13.     הזיכוי הכספי יתבצע תוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר בידי העסק. ההחזר יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית.

7.14.  בנוסף לאמור לעיל, בתוך 48 שעות ממועד קבלת המוצר, המשתמש רשאי להחליף מוצר אותו רכש באתר או להחזיר מוצרים ולקבל עבורם שובר זיכוי מלא (קרדיט) לרכישה חוזרת באתר. במקרה והמשתמש בוחר לקבל קרדיט באתר, לא ינוכו דמי ביטול. בחר המשתמש להחזיר את המוצרים באמצעות שליח מטעם העסק, המשתמש יתאם את מועד הגעת השליח עם העסק. העסק רשאי לעדכן את תעריפי המשלוח כאמור מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

7.15.  זכותו של המשתמש לבטל עסקה ו/או להחליף מוצרים אינה גורעת מזכותו של העסק לתבוע את נזקיו במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם העסק תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשותו של המשתמש.

7.16.  למען הסר ספק, מובהר כי מדיניות ביטול ו/או החלפת מוצרים בסטודיואינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים באתר.

7.17. אין החלפות והחזרות על קולקציית limited edition ועל פריטים בהזמנה מראש PRE-ORDER.

בחזרה למעלה
דילוג לתוכן